Adatvédelmi tájékoztató

melyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamit szolgáltatásunk igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Adatkezelő megnevezése


Adatkezelő neve:                               VIRIDIS-PHARMA Kft.

Székhelye:                                          3903 Bekecs, Béke út 15-17.

Adószám:                                           11066138-2-05

Cégjegyzékszám:                               05-09-002622

E-mail:                                                titkarsag@viridispharma.hu

Képviseletre jogosult:                        ügyvezető igazgató

honlap címe:                                       www.viridispharma.hu


Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:


T-Sytrem Magyarország Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 1. Adatkezelés alapelvei


 • a személyes adatkat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesekre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


Név

Cím

Tevékenység

T-System Zrt.

1097     Budapest,    Könyves

Kálmán krt. 36.

tárhely szolgáltatás


Kreatív Web Ötletek Bt. Frissítve: 2023.06.08

3910 Tokaj Ladányi út 15.

adatbázis karbantartás és feldolgozás,               riportok készítése…stb.Hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók


Név

Cím

Tevékenység

Viridis Pharma Kft

3903 Bekecs Béke út 15-17.

hírlevél

T-System Zrt.

1097     Budapest,    Könyves

Kálmás krt. 36.

tárhely szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelent tájékoztatónkban.


Az általunk kezelt adatok:


Tevékenység megnevezése: HONLAP LÁTOGATÁS

Cél: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, weboldalunkat támadó látogató beazonosítása.

Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, lágotatás időpontja, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Időtartam: 1 hónap

Tevékenység megnevezése: REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON Cél: Látogatóink teljesebb felhasználói élmény nyújtása

 • január 01-től honlapunk regisztráció nélkül is teljeskörűen megtekinthető és használható. A www.viridispharma.hu oldal így nem kezel személyes adatokat ezen a felületen.
 • A 2019. január 01. előtt regisztrált felhasználók adatait (e-mail cím) rendszerünkből töröltük, a honlap felületén nem elérhető.

Tevékenység megnevezése: HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Cél: Kapcsolattartás, új akciókról, új termékekről való tájékoztatás Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: e-mail cím

Időtartam: szerződéses viszony megszűnése a Viridis Pharma Kft-vel


WEBOLDALUNK LÁTOGATÓITÓL SEMMILYEN ESETBEN SEM KÉRÜNK EL SZEMÉLYES ADATOKAT. AMENNYIBEN A FELÜLET BÁRMELY FORMÁBAN

SZEMÉLYES ADATOKAT KÉR ÖNÖKTŐL JELEZZÉK A honlap@viridispharma.hu E- MAIL CÍMRE!


 1. Sütik


A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy


letiltja, illetve Ön már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebben tájékoztatást.


Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjtenek.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak a jogszabályban meghatározott keretek között továbbítjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.


A Viridis Pharma Kft. külföldre nem továbbít adatokat.


A Viridis Pharma Kft. adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.


Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve - szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?


Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól, azok forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozóink nevéről, adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.


Társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.viridispharma.hu weboldalon történik.

Levelezési címünk: 3903 Bekecs, Béke út 15-17. e-mail: honlap@viridispharma.hu

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Frissítve 2020.10.01)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: https://naih.hu/


A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 

 • Magyarország Alaptörvénye, cikk
 • a természetes személyek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • évi     CXII.    törvény     az     információs     önrendelkezési     jogról     és     az információszabadságról (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (Ptk.)
 • a évi CVIII. törvény – Eker tv. ( Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az „Online Provacy Alliance” ajánlátait.A jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

Dr. Bódis Csaba Rudolf ügyvezető igazgató